Plan og budget for Pandehave Eng 2021-2022

Udskriftsvenlig udgave af nedenstående

Prioritering af opgaver

Prioritet 1

Oprettelse af CVR, nemid og E-Boks udført 1. kvartal 2021. Etablering af bankforhold og Mobilepay for sponsertilskud forventes klar ultimo 1. kvartal 2021.

Erhvervet Pandehaveeng.dk, kommer til at henvise til bestående side i DRMS WEB

Ansøgning om tilskud til hegning, indsendt 2. februar 2021, forventet behandlingstid ca. 3 mdr.

Ansøgning om tilskud til sletning primo 2021

Ansøgning/anskaffelse af betalingsrettigheder (nødvendig for at kunne modtage tilskud til slet), primo 2021

Sen klipning af ikke afgræssede arealer. Hvis der kan opnås tilskud for 2021 påbegyndes praksis ultimo 3. kvartal 2021, ellers første klipning i 2022.

Løbende begrænsning af træ og buskbevoksning (er udført i 2021 af ejerforeninger, ikke nye initiativer fra foreningen i 2021)

Dannelsen af mindre vandhuller til ynglesteder for padder med stenbunker som vinterskjul. Ansøgning til nationalpark om dette primo 2021. Hvis tilskud opnås etablering i 2021 eller 2022

Etablering af ynglekasser for fugle. Kontakt til fuglefonden om rådgivning.  Iværksættelse af sponsermulighed for planlagte kasser, etablering 2021-primo 2022.

Etablering af hegning efterår 2021 med afgræsningsstart primo 2022 (Galloway eller anden type fredelige køer). Der sigtes mod ekstensiv helårsgræsning.

Stivedligehold (græsklipning, slåning af siv langs midterstien øst-vest for fremkommelighed, vedligehold af belægning) Der søges etableret aftale med kommunen om vedligehold af stier. Klipning af græsstier aftales mellem de to foreninger.

Prioritet 2

Genslyngning af Pandehave Å. Afventer kommunale indsatser 2023 og fremad

Etablering af mindre sø i tilknytning til gensnoning

Medlemsforeningerne

Bekæmpelse af invasive arter, vi bekæmper for indeværende kun Rugosa og Japansk pileurt. Gennemført af medlemsforeningerne i 21. Medlemsforeningerne forsætter bekæmpelsen med klipning indtil vi har nået nul niveau.

Overvejelser om anden bekæmpelse (Lupin, Gyldenris etc. overvejes senere)

Aftale om klipning af græsstier

Finansiering og budget

Ansøgninger

Ansøgt om hegnstilskud, udgifter til ansøgning betalt af kongernes Nordsjælland.

Vil søge om slettilskud for de områder der ikke skal hegnes. Forventet udgift til ansøgning, ca. kr. 2.000.

Ansøge om betalingsrettigheder ca. kr. 1.000, hvis de ikke kan fås gratis, skal de købes ca. kr. 4.000.

Ansøge om tilskud til frøhuller ca. kr. 15.000

Vi vil søge om tilskud fra Nationalparken til ansøgninger og frøhuller

Forventet tilskud til hegning ca. kr.100.000, de enkelte foreninger forventes at skulle lægge ud for etablering da tilskud gives efter regning for udført arbejde.

Vi anbefaler til diverse omkostninger at foreningen et rådighedsbeløb på 2xkr.2.500 = kr.5.000 for 2020, med option på yderligere 2xkr.2.500 hvis der ikke kan opnås tilskud til ansøgninger eller opnås gratis betalingsrettigheder.

Diverse omkostninger:

Bankudgifter

Web-adresse

Mobilepay

Ansøgningsudgifter