Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen
DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. marts 1968 med senere ændringer på generalforsamlinger den 17/6 og 24/6 1973, 23/6 og 30/6 1974, 27/6 og 4/7 1976, 7/6 og 5/7 1998, 16/6 og 15/9 2013, 30/6 2019 og 6/9 2020.

Vedtægter til print (pdf)

§ 1

Foreningens navn er grundejerforeningen “Dronningmølle Strandpark I-III” med hjemsted i GRIBSKOV KOMMUNE.

§ 2

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af sommerhusgrunde, som er udstykket fra ejendommen matr. nr. 1a, 11cs og 1y, Dronningmølle mm, Esbønderup Sogn og ejere af grunde i foreningens naturlige opland.

Medlemmerne er forpligtet til at udrede de bidrag, som generalforsamlingen pålægger dem.

Medlem af foreningen er normalt den pågældende grunds skødehaver, men denne kan ved skriftlig erklæring overfor bestyrelsen i stedet lade sin ægtefælle indtræde som medlem. Er der for en grund mere end en skødehaver, skal en enkelt af disse indtræde som medlem efter skriftlig erklæring overfor bestyrelsen.

§ 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres ejendomme, herunder veje, fællesarealer, beplantning, kloakforhold m.v.

§ 4

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingent eller for foreningens forpligtelser, ligesom medlemmerne ikke har nogen byggepligt. Der kan ikke ved ændringer i nærværende love træffes forandring i denne bestemmelse.

§ 5

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af den, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Et medlem er først  frigjort for sine forpligtelser, når den nye ejer er indtrådt i foreningen. Den nye ejer skal indtræde i den
tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen.

§ 6

Ved bebyggelse skal byggetilladelse indhentes hos bygningsmyndighederne, for tiden GRIBSKOV KOMMUNE.

§ 7

Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem, som ejer af grund/grunde under Grundejerforeningen, årligt kontingent for den grund/de grunde medlemmet ejer. Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling og betales jævnfør tilsendt indbetalingskort som udsendes af Grundejerforeningen. Ved betaling efter forfaldsdato opkræves et gebyr. Kontingenter der ikke er betalt rettidigt kan overgives til inkasso for debitors regning. Generalforsamlingen fastsætter fordelingen af
kontingentet mellem a) udgifter til administration og b) bidrag til en vejfond. Vejfondens formue kan alene anvendes til vedligeholdelse af Grundejerforeningens fællesarealer, herunder veje, rabatter og stier.

§ 8

Generalforsamlingen, der afholdes i GRIBSKOV KOMMUNE, er foreningens højeste myndighed. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres ved simpelt stemmetal, jfr. dog §11. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Medlemmer, der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i afstemning. Hvert medlem har, uanset hvor mange grunde vedkommende ejer, kun en stemme. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem, dog kan intet medlem medbringe mere end 3 fuldmagter.  Over det på generalforsamlingen passerede skrives et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers skriftligt varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.’
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget – herunder fordeling mellem administration og vejfond – for det kommende regnskabsår til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer fra foreningen samt suppleanter.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 15. maj. Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter mindst en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.
Hvis ikke mindst tre fjerdedele af de medlemmer, der har ønsket  generalforsamling indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11

Til vedtagelse af beslutninger, der går på ændring af foreningens love, jfr. dog § 4, eller bevilling af midler til formål, der ikke omfattes af formålsparagraffen, kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer – uden hensyn til de mødendes antal – er for forslaget.

§ 12

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide indtræder suppleanten i stedet for.

§ 13

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne skrives et referat.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12. Der udarbejdes et driftsregnskab og en status. Efter underskrift af den samlede bestyrelse sendes regnskabet vedlagt bilag til de af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer senest 15/3 og skal af disse være gennemgået senest 1/4, således at regnskabet kan sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 15

Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på foreningens navn eller anbringes i børsnoterede obligationer lydende på foreningens navn.
Over foreningens midler – bortset fra kassebeholdningen – kan alene disponeres med formandens og kassererens underskrifter i forening.
Kassebeholdningen må i almindelighed ikke overstige 5% af foreningens samlede årlige ordinære kontingentindbetalinger.

Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Kassereren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger til indsættelse på foreningens konto.

§ 16

Foreningens opløsning kan kun finde sted med samtykke af GRIBSKOV kommunalbestyrelse og i øvrigt kun efter forslag fra bestyrelsen eller to tredjedele af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter
samme regler, der gælder for ændring af foreningens love.

Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der hviler gældsforpligtelser på den.