Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen
DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. marts 1968 med senere ændringer på generalforsamlinger den 17/6 og 24/6 1973, 23/6 og 30/6 1974, 27/6 og 4/7 1976, 7/6 og 5/7 1998, 16/6 og 15/9 2013, 30/6 2019 og 6/9 2020, 27/6 2021 og 2/10 2021.

Vedtægter til print (pdf)

§ 1

Stk. 1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III” med hjemsted i GRIBSKOV KOMMUNE.

§ 2

Stk. 1 Foreningens medlemmer består af ejere af grunde, som er udstykket fra ejendommen matr. nr. 1a, 11cs og 1y, Dronningmølle mm, Esbønderup Sogn og ejere af grunde i foreningens naturlige opland.

Stk. 2 Medlemmerne er forpligtet til at udrede de bidrag, som generalforsamlingen pålægger dem.

Stk. 3 Medlem af foreningen er normalt den pågældende grunds skødehaver, men denne kan ved skriftlig erklæring over for bestyrelsen i stedet lade en anden indtræde som repræsentant.

Stk. 4 Er der for en grund mere end en skødehaver, kan skødehaverne kun lade sig repræsentere med en stemme. Skødehaverne vælger selv indbyrdes hvem der repræsenterer dem.

Stk. 5 Er der for en grund mere end en skødehaver, vil alle skødehavere for grunden hæfte personligt solidarisk i forhold til medlemskabet af foreningen.

§ 3

Stk. 1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres ejendomme, herunder veje, fællesarealer, beplantning, fællesarealer med Grundejerforeningen Fuglevangen, herunder foreningen Pandehave Eng m.v.

§ 4

Stk. 1 Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingent eller for foreningens forpligtelser, ligesom medlemmerne ikke har nogen byggepligt. Der kan ikke ved ændringer i nærværende love træffes forandring i denne bestemmelse.

§ 5

Stk. 1. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af den, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Et medlem er først frigjort for sine forpligtelser, når den nye ejer er indtrådt i foreningen.

Stk. 2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 3 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl.

§ 6

Stk. 1 Ved bebyggelse skal byggetilladelse indhentes hos bygningsmyndighederne.

§ 7

Stk. 1 Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem, som ejer af grund/grunde under Grundejerforeningen, et årligt kontingent for den grund/de grunde medlemmet ejer. Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling.

Stk. 2 Kontingentet opkræves af Grundejerforeningen.

Stk. 3 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Grundejerforeningen er berettiget til at pålægge et gebyr i forbindelse med udsendelse af påmindelses-skrivelse. Derudover kan der pålægges et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 4 Kontingenter der ikke er betalt rettidigt kan overgives til inkasso for debitors regning.

§ 8

Stk. 1 Generalforsamlingen, der afholdes i GRIBSKOV KOMMUNE, er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent.

Stk. 3 De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres ved simpelt stemmetal, jf. dog § 11. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller en tredjedel af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 4 Et medlem, der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i afstemning, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

Stk. 5 Hvert medlem har, uanset hvor mange grunde vedkommende repræsenterer, kun en stemme.

Stk. 6 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem, dog kan intet medlem medbringe mere end 3 fuldmagter.

Stk. 7 Der skrives referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.

Stk. 8 Referatet skal gøres tilgængeligt senest 30 dage efter generalforsamlingen via foreningens hjemmeside og ophænges i foreningens udhængsskabe.

§ 9

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt som fysisk møde.

Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag på foreningens hjemmeside, ved opslag i foreningens udhængsskabe og eventuelt ved e-mail til medlemmer med oplyst e-mailadresse med angivelse af dagsorden, årsregnskab samt forslag til budget.

Stk. 3 Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent og henlæggelse til fremtidige anlægsudgifter for det kommende regnskabsår til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.
  6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant.
  8. Valg af 2 revisorer fra foreningen samt suppleanter.
  9. Valg af repræsentant til Villingebæk Vandværk.
  10. Eventuelt

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 1. maj. Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 10

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter mindst en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2 Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Stk. 3 Hvis ikke mindst tre fjerdedele af de medlemmer, der har ønsket generalforsamling indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11

Stk. 1 Til vedtagelse af beslutninger, der går på ændring af foreningens love, jf. dog § 4, eller bevilling af midler til formål, der ikke omfattes af formålsparagraffen, kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer – uden hensyn til de mødendes antal – er for forslaget.

§ 12

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide indtræder suppleanten i stedet for.

§ 13

Stk. 1 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne skrives et beslutningsreferat.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14

Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12. Der udarbejdes et driftsregnskab og en status. Regnskabet med relevant dokumentation skal tilgå de valgte revisorer senest 15/3 og skal af disse være gennemgået senest 1/4, Det af bestyrelsen og revisorerne underskrevne regnskabet sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 15

Stk. 1 Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn eller anbringes i børsnoterede obligationer lydende på foreningens navn.

Stk. 2 Over foreningens midler kan alene disponeres med formandens og kassererens underskrifter i forening.

Stk. 3 Bestyrelsen skal inden den 20. i måneden fra kassereren modtage en opgørelse over indtægter og udgifter, og en afstemning af foreningens bankkonto for sidste måned. Bilag skal gøres tilgængelig for bestyrelsen ved anmodning.

§ 16

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted med samtykke af GRIBSKOV kommunalbestyrelse og i øvrigt kun efter forslag fra bestyrelsen eller to tredjedele af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter samme regler, der gælder for ændring af foreningens love.

Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der hviler gældsforpligtelser på den.

————– oOo ————–