Nyt fra bestyrelsen – april 2018

Grundejerforeningen DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III
www.drmstrandpark.dk e-mail:info@drmstrandpark.dk

 28. april 2018

I anledning af bestyrelsesmøde afholdt d. 16. april 2018 kan gives følgende uddrag af de vigtigste punkter, der blev debatteret.

Til mødet var følgende fremmødte:

Formand Jørgen Brøndum,
Næstformand Benny Andersen,
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch havde forfald.
Kasserer Anne Møller,
Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen,
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller.
Suppleant Henrik Suhr.

Vi er stadig afventende vedrørende vej-ret sagen ved Park Alle, idet de økonomiske forhold mellem Gribvand og G/F Fuglevangen endnu er uafklarede. Vi stiler efter at få etableret møder med Kommunen og G/F Fuglevangen for at få belyst situationen vedrørende vej-ret og eventuel betaling til vedligeholdelse af tilgangsveje. G/F Fuglevangen er interesseret i en aftale med os.

Der vil blive afholdt Borgermøde (Dronningmølle) d. 17 ds. på Tingbakkeskolen vedrørende anvendelsen af arealet, hvor den gamle DagligBrugs lå i Dronningmølle. Der foreligger en ansøgning om at rive den nuværende bygning ned og bygge et hus på ca. 10 m i højden, som skal benyttes til butikker og lejligheder.

Budgettet samt ordlyden af teksten til indkaldelsen til generalforsamlingen blev diskuteret.

Mht til løsning af problemerne med overfladevand i Solbakkevej-området forventes arbejderne med tilslutning af dræn til Pandehave Å fra SBV 45 og 67 at gå i gang i maj måned.

Bestilling og opsætning af nye skilte mod det fredede område forventes udført i maj måned.

Der er et åbentstående spørgsmål om pålægning af slidlag på øvre stræk af SBV.

Udestående er også forhandling med Lokalbanen om bortdræning af vand fra Lokalbanens område via vort område.

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 14 maj 2018 kl. 18:00 hos Dennis.

Nyt fra bestyrelsen – februar 2018

Grundejerforeningen DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III
www.drmstrandpark.dk e-mail:info@drmstrandpark.dk

19 februar 2018

I anledning af bestyrelsesmøde afholdt d. 8 februar 2018 kan gives følgende
uddrag af de vigtigste punkter, der blev debatteret.

Til mødet var følgende fremmødte:
Formand Jørgen Brøndum,
Næstformand Benny Andersen,
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch,
Kasserer Anne Møller,
Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen,
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller.
Suppleant Henrik Suhr havde forfald.

Park Alle sagen: G/F Fuglevangens klage til Vejdirektoratet via deres advokat har affødt etsvar til Kommunen, som har svaret tilbage 30. januar 2018. Det omfattende svar er meget enslydende med tidligere skrivelser, nemlig at det efter Kommunens opfattelse er et privatretsligt spørgsmål både om Park Alle spærringen kan ophæves, og om vores Grundejerforening skal have vejret til Fuglevangen og Duevej. Kommunen henviser i øvrigt til vores aftale om at Grundejerforeningerne selv finder en løsning på spørgsmålet om vejret. G/F Fuglevangen har stadig ingen afklaring med hensyn til Gribvands trafik til rensningsanlægget, og den sag skal afklares, inden vi kan lave en aftale med Fuglevangen.

Fuglevangen afventer nu Vejdirektoratets svar på Kommunens svar.

Den 25. maj 2018 træder en ny EU databehandlingslov i kraft. Alle virksomheder med et CVR nummer har i den forbindelse pligt til at udfylde en række templates med diverse spørgsmål. Disse templates skal kunne fremvises såfremt Datatilsynet henvender sig. Vi  opbevarer i øvrigt ikke personfølsomme oplysninger.

Borgerforeningen mangler nye medlemmer bl.a. for at kunne søge diverse fonde om tilskud til forskellige projekter. Vi er blevet opfordret til at anbefale vores grundejere at melde sigind. Det v il vi gøre på Generalforsamlingen, og der er også indsat en bemærkning på vores hjemmeside.

Kassereren fremlagde foreløbigt regnskab for 2017, som viser et overskud på kr. 40.101. Dette skyldes bl.a., at der ikke har været udgifter til advokat, snerydning, samt at der har været udskudte projekter p.g.a. problemer med overfladevand.

Peter og Anne udarbejder sammen et budgetforslag, som fremsendes til bestyrelsens medlemmer indenfor 2-3 uger så materialet kan fremsendes til Revisorerne senest den 15/3-18 som er deadline for fremsendelse. Endeligt regnskab sendes til bestyrelsen inden 1 marts.

Udbedring og renovering af dræn i indkørslen til Solbakkevej 67/69 planlagt til udførelse i efteråret 2017 er udsat til foråret 2018 grundet problemer med store vandmængder og høj grundvandsstand. Samtidigt forhøjes den østlige åbrink med cirka 15 cm på et stræk af 25 meter således som for længst besluttet.

Kommunen har bedt bestyrelsen og en grundejer om at være tilstede ved besigtigelse af problemer med overfladevand ved Solbakkevej stikvejen som ender ved 24C og 26, i hvilken forbindelse kommunen har udstedt påbud til en grundejer om ikke at aflede overfladevand til vejen. Sagen er endnu ikke afklaret, og der arbejdes yderligere med opgaven.

Det mangeårige problem med ansamling af store mængder overfladevand ud for Solbakkevej 45/90 står foran en god løsning i dialog med Kommunen, som accepterer et overløb til Pandehave Å i tilfælde af ekstraordinære regnmængder.

Der har endvidere været dialog med medarbejdere hos Lokalbanen om vandproblemerne på grænsen mellem Grundejerforeningens areal og banens arealer. Lokalbanen overvejer nye tiltag for afvandingen af deres arealer.

Det blev drøftet, at vi på den kommende generalforsamling bør medtage forslag om kontingentforhøjelse for styrkelse af vejfonden, som også står på mål for diverse dræn og afledning af overfladevand, som i stor udstrækning stammer fra afledning fra vore asfalterede veje.

Dennis berettede om mulighederne for udarbejdelse af en ny hjemmeside for foreningen, og Dennis og Peter vil fremlægge forslag til næste bestyrelsesmøde.

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 16. april 2018