Planer, deklarationer og servitutter

Grundejerforeningen (medlemmerne) har det problem, at de oprindelige Servitutter, som skulle fremgå af Tingbogen, i en vis udstrækning ikke længere fremgår, da de ved en administrativ fejl hos tinglysningsmyndigheden er blevet slettet for adskillige år siden.

Medlemmerne må derfor indtil videre henholde sig til gældende Lokalplan, Deklarationer, oprindelig Udstykningstilladelse samt oprindelig Parcelsalgserklæring, som er de dokumenter, som har dannet grundlag for Servitutterne, som burde fremgå af Tingbogen. Samtlige disse dokumenter ligger tilgængelige her på hjemmesiden nedenfor.

Uanset om Servitutterne delvis er forsvundet fra Tingbogen er forholdene omkring dem stadig gældende og bindene for grundejerne, som imidlertid nu må forholde sig til de for Servitutterne underliggende bestemmelser, som nu alle er lagt frem på foreningens hjemmeside til gavn for samtlige grundejere.

Endvidere er der tiltag i gang med en genregistrering, som forhåbentlig er på plads inden udgangen af 2013.

Vigtig information om veje, skel og hegn i området:

Overtrædelser og spørgsmål omkring vej, skel og hegn er et af de hyppigste og mest besværlige områder under Grundejerforeningen.

Forhold som vedrører naboer beskæftiger Grundejerforeningen sig ikke med som hovedregel. Grundejerne henvises til at løse sådanne spørgsmål indbyrdes eller ved privat søgsmål.

Forhold som vedrører veje, skel og hegn som grænser op mod Grundejerforeningens ejendom varetages af Grundejerforeningens Bestyrelse.

På generalforsamlingen afholdt 19. juni 2011 blev med stort flertal opløftet bestemmelserne i Deklarationerne og Lokalplanen om, at skel i hele området skal bestå af levende hegn, og det blev besluttet at alle faste hegn i området, opført før den 19. juni 2011 og grænsende mod Grundejerforeningens arealer, skal beplantes med fulddækkende og stedsegrøn beplantning. Sker dette ikke vil disse faste hegn forlanges nedtaget, så området lever op til såvel Lokalplan som Deklarationer mm gældende for området. Dette tiltag er foretaget i et tæt samarbejde med Gribskov Kommune.

Også i samråd med Gribskov Kommune er det besluttet, at håndhævelsen af bestemmelserne om levende hegn i området skal ske under en skærpet tilgang fra Grundejerforeningen i forhold til overtrædelser.

I dokumentfortegnelsen nedenfor ligger vejledninger om de forhold som er gældende for samtlige grundejere vedrørende skel og hegn indenfor Grundejerforeningens område.

Veje og rabatter falder ind under bestemmelser i Lov om Privat Fællesveje Opmærksomheden henledes på lovens § 48 & 49 som er centrale for området.

Planer, deklarationer mm